Reglement
gemeentelijke infrastructuur - specifiek zalenreglement - gymhal

 

Artikel 1 Omschrijving

De gymhal heeft een oppervlakte van 616m² en bestaat uit 7 gymplatforms.

Artikel 2 Voorzieningen

Volgende technische en logistieke voorzieningen zijn permanent aanwezig in de gymhal:

 • Olympische verende turnvloer van 14m op 14m
 • 2 damesbruggen
 • 3 evenwichtsbalken
 • wegklapbare ringen
 • rekstok
 • sprong
 • aanlooppiste
 • 4 grote trampolines, dubbele mini-trampoline en mini-trampoline

Artikel 3 Huurders en gebruikers

Het gebruik van deze zaal zal telkens gebeuren o.l.v. een gediplomeerd trainer in de gymnastiek, regent of licentiaat lichamelijke opvoeding.
De gymnasten mogen de gymhal pas betreden nadat hun trainer zich in de gymhal bevindt.
De scholen van de gemeente kunnen alle gymmateriaal in de oude sporthal gebruiken voor gymnastiek. In uitzonderlijke gevallen en op aanvraag, kan een school, onder toezicht van de sportdienst, de zaal gebruiken voor een eventuele sportdag.
Met uitzondering van bijzondere manifestaties is de trainingsruimte enkel toegankelijk voor begeleiders, toezichts – en onderhoudspersoneel. De gymhal is niet toegankelijk voor publiek.

Artikel 4 Tarieven

De gymhal kan gehuurd worden per uur of per half uur. Het huurtarief voor deze ruimte verschilt volgens de categorie waaronder de huurder valt:

CAT l Gemeentebestuur, Sociaal Huis, gemeentelijke adviesraden, zorgnistellingen. gratis
CAT ll

Erkende Ingelmunsterse verenigingen, scholen. Gymhal:

€ 3,00

CAT lll  Particulieren die een niet-commerciële publieksactiviteit organiseren. (= vrij opengesteld voor alle publiek) Gymhal: € 18,00

Artikel 5 Sabam en billijke vergoeding

Voor de gymhal gelden volgende specifieke regelingen:
Geluidsversterking mag de wettelijke voorziene norm nooit overstijgen.

 • Sabam voor achtergrondmuziek wordt op jaarbasis niet door de gemeente betaald.
 • De huurder moet zelf instaan voor de betaling van de billijke vergoeding. Het is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.  

Artikel 6 Kledij

Bij gebruik van de kleedkamers, zal men altijd pantoffels of slippers aandoen om van de kleedkamers naar de gymzaal te gaan. De pantoffels of slippers kunnen bij de ingang van de gymzaal geplaatst worden in de schoenrekjes of bergvakjes.
Draag turnkledij (turnpakje of short en T-shirt) en eveneens turnpantoffels, propere kousen of turn op blote voeten. Ook de trainers dragen aangepast, gereinigd binnensportschoeisel. Laat nooit waardevolle voorwerpen (geldbeugels, horloges,…) achter.

Artikel 7 Orde, netheid en hygiëne

Het is ten strengste verboden drank, snoep, kauwgom of koeken te eten in de gymzaal. Dit kan enkel onder toezicht van de gymtrainers in de kleedkamers.
Het is tevens ten strengste verboden de magnesiumbakken te gebruiken als speelgoed. Deze dienen enkel om gymnastiek te beoefenen.
Men gebruikt het magnesium steeds boven de magnesiumbak. Deze bakken mogen niet worden verplaatst. Na de trainingssessie wordt het magnesium rond de bakken en rond de gebruikte toestellen steeds opgekuist door de vereniging.
Draag geen juwelen of uurwerken, tijdens de gymnastiekbeoefening. Je kan hierbij schade brengen aan de toestellen of je zou jezelf en anderen kunnen kwetsen!

Artikel 8 Gebruik materiaal

Alle losse toestellen en materialen, moeten na gebruik steeds terug op de juiste plaats gelegd of gehangen worden.
Er mogen geen bijkomende turntoestellen, sportmaterialen en andere toestellen geplaatst en gebruikt worden in de gymhal. Dit kan wel enkel en alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de sportdienst.
Om veiligheidsredenen zijn alle spelvormen en oneigenlijk gebruik van alle turntoestellen en materialen verboden. Alle turntoestellen en materialen moeten gebruikt worden volgens de regels van de turndisciplines waarvoor deze geconcipieerd en geconstrueerd zijn.
Defecten moeten onmiddellijk gemeld worden bij de opzichters. Indien het defect van die aard is dat de veiligheid in gedrang komt of dat verder gebruik het defect vergroot, dan mag men het toestel of de opstelling niet meer gebruiken tot na de herstelling.

Artikel 9 Verkeer in en rond het Sportcentrum

Alle verkeer binnen het gemeentelijk sportcentrum is verboden, behalve van en voor mensen met een handicap. Mensen met een handicap kunnen hun wagen plaatsen op de voorziene parkeerplaatsen. In uitzonderlijke gevallen hebben zij het recht bij de ingang van de sporthal te parkeren, wanneer dit nodig blijkt. Zij hebben het recht de personenlift te gebruiken in de sporthal en polyvalente zaal. Er is aangepast sanitair voorzien.
Uitzonderingen worden gemaakt voor dienstverrichtingen (Bijv. laden en lossen materiaal ). Alle voertuigen moeten geparkeerd worden op de parkeerplaatsen, bij de ingang van het sportcentrum. De fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst.
Het is verboden dieren binnen te brengen in de sporthal of andere zalen. De bezoekers of gebruikers van het sportcentrum, die vergezeld zijn van een hond of andere dieren, moeten deze aan de leiband houden. Dierenuitwerpselen moeten opgeruimd worden door de begeleider van het dier. Eigenaars en/of houders van dieren die op één of andere wijze de sportaccommodatie binnendringen zijn aansprakelijk voor alle door deze dieren veroorzaakte schade.

Artikel 10 Prioriteitenregels voor toewijzing van sportinfrastructuur en evenementenhal

Artikel 10.1

De sporthallen worden toegewezen voor de duur van een sportseizoen (augustus tot eind juli van het daaropvolgend kalenderjaar)

Artikel 10.2

Elke sportclub kan een aanvraag indienen op de hiervoor voorziene aanvraagformulieren. De aanvraagformulieren voor grote evenementen worden ingediend voor 21 mei voor het volgend seizoen, terwijl de aanvraagformulieren voor trainingen en reguliere activiteiten worden ingediend voor 21 juni voor het volgend sportseizoen.

Artikel 10.3

Na het indienen van alle aanvragen voor grote evenementen, wordt een voorstel van grote evenementen voorgelegd aan het Schepencollege, ter goedkeuring. Sportclubs met een reguliere competitie, aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie, hebben altijd voorrang op grote evenementen. Na de goedkeuring en opmaak van de lijst met éénmalige activiteiten (tornooien, concert, grote evenementen,…), is artikel 4 van toepassing.

Artikel 10.4

Bij de toewijzing van de (zaalsport-)infrastructuur en opmaak van het bezettingsrooster voor het seizoen gelden volgende voorrangsregels in volgorde van belangrijkheid:

 • Ingelmunsterse verenigingen (inwoners) krijgen voorrang op niet-Ingelmunsterse verenigingen (of niet-inwoners)
 • Activiteiten, trainingen van sportclubs met jeugdwerking, die deelnemen aan een reguliere competitie , aangesloten bij een erkende federatie, krijgen voorrang op sportclubs met recreatiesport, zonder jeugdwerking. Kortom, aanvragen van competitieclubs gaan voor op aanvragen van recreatiesportclubs.
 • De sportclubs die trainingsuren verliezen door grote evenementen in sporthal 1 of sporthal 2 (evenementenhal), krijgen voorrang in bezetting (eventueel in andere zaaldelen van de sporthallen) op recreatieve sportclubs (al of niet met jeugdwerking)
 • Aanvragen van sportclubs gaan voor op aanvragen van individuelen of private aanvragers met of zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk. - Aanvragen van verenigingen die reeds langere tijd huren krijgen voorrang op verenigingen die minder lang huren

Artikel 10.5

Bijkomende competitiewedstrijden of wijzigingen kalenders:

Deze kunnen enkel doorgevoerd worden mits akkoord van de sportclubs die vrijwillig afstand moeten doen van hun terrein om extra of bijkomende wedstrijden mogelijk te maken.

Artikel 10.6

Eénmaal alle vaste reservaties ingeboekt zijn, worden de vrije zaaldelen verhuurd aan de sportclubs, gebruikers, inwoners of anderen die hiervoor een aanvraag indienen.

Artikel 11 Gebruiksregels voor de sportvloer, toestellen en gymhal

Betreding sportvloer

Het betreden van de sportvloer in de sporthallen is uitsluitend toegestaan met sportschoeisel dat geen schade toebrengt aan de vloer. Het mag voorheen niet gedragen zijn op straat, op bevuilde grond of kiezel. In de nieuwe sporthallen is het verboden de sportvloer te betreden met sportschoenen met een zwarte zool.

Toestellen en het materiaal

De toestellen en het materiaal mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De gebruikte toestellen moeten na afloop van de activiteiten op hun plaats worden teruggezet. Scheidingswanden worden uitsluitend door de opzichters bediend, bij uitzondering en door afwezigheid kunnen de sportverenigingen deze bedienen.

Gebruik gymhal

Het gebruik van deze zaal zal telkens gebeuren o.l.v. een gediplomeerd trainer in de gymnastiek, regent of licentiaat lichamelijke opvoeding.
De gymnasten mogen de gymhal pas betreden nadat hun trainer zich in de gymhal bevindt. De scholen van de gemeente kunnen alle gymmateriaal in de oude sporthal gebruiken voor gymnastiek. In uitzonderlijke gevallen en op aanvraag kan een school, onder toezicht van de sportdienst, de zaal gebruiken voor een eventuele sportdag.
Met uitzondering van bijzondere manifestaties is de trainingsruimte enkel toegankelijk voor begeleiders, toezichts – en onderhoudspersoneel. De gymhal is niet toegankelijk voor publiek. Bij gebruik van de kleedkamers zal men altijd pantoffels of slippers aandoen om van de kleedkamers naar de gymzaal te gaan. De pantoffels of slippers kunnen bij de ingang van de gymzaal geplaatst worden in de schoenrekjes of bergvakjes.
Draag turnkledij (turnpakje of short en t-shirt) en eveneens turnpantoffels, propere kousen of turn op blote voeten. Ook de trainers dragen aangepast, gereinigd binnensportschoeisel.